AWS

Passing JSON as parameter to AWS CLI
31 / Jan / 2014
by Tejprakash Sharma
Tag: Passing JSON as parameter to AWS CLI